XO Studio _ XO Wedding House

• Địa chỉ: 41a Phú Định Phường 16 Quận 8

• Số điện thoại: 0962.936.872

• Email: xoweddingstudio@gmail.com

• Website: http://xostudio.net

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://xostudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/xoweddingstudio